Kanalizace Ledce – stoka C

Lokalita: Ledce
Štítek: výstavba, zemní práce

Předmětem plnění této zakázky je úprava na stávající stoce v obci Ledce. Stavebně upravená kanalizace bude nadále sloužit k ovádění vyčištěných odpadních vod z domovních čistíren OV a k odvádění dešťovýchvod ze zpevněných ploch a komunikací z převážné části obce. Kanalizace byla provedena z PP DN 500 SN12. Stoka byla upravena od stávající revizní šachty. Potrubí této části kanalizační stoky je vedeno v celé délce v podélném sklonu 1,1 %. Délka upravené kanalizace je 133,5 m. V rámci stavebních úprav byla řešena i výměna kanalizačních přípojek pro všechny napojené nemovitosti, celkem 4 ks.